اخبار فراکسیون‌هااخبار مهمکمیسیون تلفیق

حقـوق بشـر از مهمتریـن دغدغه هـای جوامـع است

آستان بهارستان؛‌ رئیس فراکسیون حقوق بشر و شهروندی مجلس شورای اسلامی به مناسبت روز حقوق بشر و کرامت انسانی، گفت: حقـوق بشـر و حفـظ و حراسـت از کرامـت انسـانی یکـی از  مهمتریـن  دغدغه هـای جوامـع دیـروز و امـروز بـه شـمار مـی رود و مطلـوب و پسـندیده اسـت. در واقـع وجـود کشـتارهای جمعـی، تبعیضـات نـژادی، فقـر، قاچـاق انسـان نشـان از آن دارد کـه جوامـع انسـانی همـواره در معـرض نقـض اساسـی حقـوق بشـر قـرار دارنـد.

محمد سرگزی رئیس فراکسیون حقوق بشر و شهروندی و عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی به مناسبت روز حقوق بشر و کرامت انسانی در پیامی نوشت:چهاردهم مرداد یادآور تصویب اعلامیه حقوق بشر از دیدگاه اسلام در سازمان کنفرانس اسلامی است که برای اولین بار کشورهای اسلامی توانستند در قالب یک سند حقوقی بین‌المللی، دیدگاههای اسلامی در زمینه حقوق انسان‌ها و تعهدات دولت‌های اسلامی در این خصوص را با ماهیت حقوقی در قالب یک بیانیه و اعلامیه بیان کنند.

متن پیام به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

« ان الحکـم الاّ للهَّ امـر الاّ تعبـدوا الاّ ایـّاه».

چهاردهم مرداد ماه سال ۱۳۸۷ شمسی، مصادف با پنجم آگوست ۱۹۹۰ میلادی، بنا به پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران و تصویب سایر کشورهای اسلامی در «سازمان کنفرانس اسلامی‌» به عنوان «روز حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی» نامگذاری شده است.

حقـوق بشـر مفهومـی عمیـق و ریشـه دار در تفکـر انسـانی و دینـی اسـت.  حقوق بشـر حقوقـی اسـت کـه بـه انسـان، بـه  صِـرف انسـان بودنـش، بـدون توجـه بـه دیـن، فرهنـگ، زبـان، نـژاد، ملیـت، مقـام، خویشـاوندی ،تبــار و قومیــت و… تعلــق  میگیــرد.

در واقــع تاریــخ تمـدن بشـر نشـانگر کوشـش پیامبـران، فلاسـفه و انسـان دوســتان مشــرق و مغــرب زمیــن در اعتــلای شــأن و کرامـت انسـان و دفـاع از حقـوق و  آزادیهـای اساسـی او  میباشـد.

در عصـر حاضـر نیـز مبحـث حقـوق بشـر بـر ایـن موضـوع مهـم ناظـر اسـت .ایـن حقـوق، از حق زیسـتن کـه  طبیعی تریـن حـق انسـان بـه شـمار مـیرود ،شـروع می شـوند و بـه حقـوق معنـوی کـه موجـد کمـال و اعتـلای بشـر هسـتند، مثـل آزادی بیـان، آزادی قلـم و اندیشــه ختــم  میگردنــد. در اعلامیــۀ جهانــی حقــوق بشـر حقوقـی مطـرح شـده است کـه افـراد بـه خاطـر انسـان بــودن از آن منتفــع می شــوند.

اســاس و پایــه آن نیــز اصــل تســاوی اســت، زیــرا تمامــی  انســانها هماننــد یکدیگـر از مرتبـۀ انسـانی برخوردارنـد. لـذا نمی تـوان افـراد انسـانی را از  هیچیـک از ایـن حقـوق محـروم کـرد و  انســانها بــدان دلیـل کـه عظمـت وشـکوه دارنـد و در انسـان بـودن همـه بـا هـم مشـترکند، شایسـته تکریـم هسـتند.

چهاردهم مرداد یادآور تصویب اعلامیه حقوق بشر از دیدگاه اسلام در سازمان کنفرانس اسلامی است که برای اولین بار کشورهای اسلامی توانستند در قالب یک سند حقوقی بین‌المللی، دیدگاههای اسلامی در زمینه حقوق انسان‌ها و تعهدات دولت‌های اسلامی در این خصوص را با ماهیت حقوقی در قالب یک بیانیه و اعلامیه بیان کنند.

بسیاری از ملتهای اسلامی طعم رعایت حقوق انسانی خود را نچشیده‌اند

از آن روز تاکنون تلاش‌های پر فراز و نشیبی در کشورهای اسلامی بوقوع پیوسته است، اما همچنان بسیاری از ملتهای اسلامی طعم رعایت حقوق انسانی خود را نچشیده‌اند و در گیر و دار تحمل انواع محدودیت ها و مشکلات و کمبودها ، صبورانه امید به فردای بهتر را در سر می پرورانند.

همچنان که می بینیم هنوز هم برخی از مردم کشورهای اطراف که عنوان اسلامی بودن را یدک می کشند از اولیه ترین حقوق انسانی خود محروم اند و از طرفی رفتار دوگانه ، تروریسم، طمع و کینه ورزی، اِشغال و زیاده خواهی، تفکرات غلط و کورکورانه ، ازجمله مواردی هستند که امروز ضمن زیر پانهادن حقوق بشر و نقض عدالت ، نا امنی و درد و رنج رابرای ملت ها به ارمغان آورده است.

لذا حقـوق بشـر و حفـظ و حراسـت از کرامـت انسـانی یکـی از  مهمتریـن  دغدغه هـای جوامـع دیـروز و امـروز بـه شـمار مـی رود و مطلـوب و پسـندیده اسـت. در واقـع وجـود کشـتارهای جمعـی، تبعیضـات نـژادی، فقـر، قاچـاق انسـان و… نشـان دهندۀ آن اسـت کـه جوامـع انسـانی همـواره در معـرض نقـض اساسـی حقـوق بشـر قـرار دارنـد.

لازم است در این روز مهم از تلاش همه ی عوامل دولتی و غیر دولتی کشورهای اسلامی و تمامی مسئولان و اقشار مختلف مردم کشور عزیزمان که در جهت رعایت حقوق بشر و ارزشهای والای انسانی گام بر میدارند قدردانی نمایم و آرزومندم در سایه رهنمودهای مقام معظم رهبری در جهت توسعه عدالت و خدمت به مردم شاهد پیشرفت هر چه بیشتر ایران اسلامی در تمامی عرصه ها بویژه حقوق بشر و حفظ کرامت انسانی افراد باشیم. پایان پیام/۱۱۰

منبع: خانه ملت

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آسایشگاه سالمندان و معلولین
دکمه بازگشت به بالا

Notice: ob_end_flush(): Failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/astanehb/domains/astanebaharestan.ir/public_html/wp-includes/functions.php on line 5373

Notice: ob_end_flush(): Failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/astanehb/domains/astanebaharestan.ir/public_html/wp-includes/functions.php on line 5373

Notice: ob_end_flush(): Failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/astanehb/domains/astanebaharestan.ir/public_html/wp-content/plugins/really-simple-ssl/class-mixed-content-fixer.php on line 107